zoom_in
  • Sleva

FIXINELA toilette

25,00 Kč
39,00 Kč
S DPH

Fixinela toilette

Nebezpečí

Obsahuje: hydrogen síran sodný, kyselinu benzoovou

Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje: >30  % hydrogensíran sodný, 5 - 15 % kyselina benzoová, 5 - 15 % kyselina citronová, 5 - 15 % hydrogenuhličitan sodný, < 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Bezpečnostní list ke stažení

Počet

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

FIXINELA toilette

FIXINELA toilette

Fixinela toilette

Nebezpečí

Obsahuje: hydrogen síran sodný, kyselinu benzoovou

Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje: >30  % hydrogensíran sodný, 5 - 15 % kyselina benzoová, 5 - 15 % kyselina citronová, 5 - 15 % hydrogenuhličitan sodný, < 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Bezpečnostní list ke stažení

16 produkty ve stejné kategorii