zoom_in

RASIN, na odpady, hydroxid sodný, 1 kg

80,00 Kč
S DPH

Rasin

Nebezpečí

Obsahuje: hydroxid sodný

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte lékaře. Nevdechujte prach. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.

Bezpečnostní list ke stažení - viz přílohy

Počet

RASIN, na odpady, hydroxid sodný, 1 kg

Je určen k čištění odpadů zanesených především mastnými nečistotami.

Ke stažení

Bezpečnostní list Rasin

Ke stažení (342.65k)

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

RASIN, na odpady, hydroxid sodný, 1 kg

RASIN, na odpady, hydroxid sodný, 1 kg

Rasin

Nebezpečí

Obsahuje: hydroxid sodný

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte lékaře. Nevdechujte prach. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.

Bezpečnostní list ke stažení - viz přílohy